• v_nemocnici_malaskola_ze_zahrady_malaSTŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TÁBOR
  Mostecká 1912, 390 41 Tábor, tel. 381 252 514, fax: 381 252 514, e-mail: Info@szs.tabor.indos.cz,
  www.szs-tabor.cz

  V roce 1937 rozhodla městská rada se starostou V. Soumarem o výstavbě nové budovy na Maredově vrchu pro potřeby rozsáhlé humanitární a dobročinné činnosti v Táboře, kde se aktivně účastnil spolek “ZORA”.

  12. března  1939 byla budova slavnostně otevřena. Budova byla vystavena podle návrhu architekta Tomáše Krcha. Při slavnostním otevření byl přítomen přednosta ministerstva školství a národní osvěty dr. Zdeněk Zitko, který zastupoval ministra školství JUDr. Jana Kaprase, vrchní odborný rada František Bous za ministerstvo školství, okresní hejtman dr. František Macháček aj. Proslov pronesl bývalý starosta  města V. Soumar a poté se ujal slova odborný přednosta dr. Zdeněk Zitko. Oba jmenovaní poděkovali za to, že město Tábor jako jedno z prvních českých měst odevzdává dívčí generaci novou krásnou budovu pro školu praktického života - odbornou školu pro ženská povolání.

  Škola byla podřízena přímo ministerstvu školství a národní osvěty. Vyučování bylo zahájeno v pondělí 13. března 1939.Ženský spolek ZORA na snímku z r. 1924, jehož tradice sahají až do období Rakouska-Uherska, kdy sehrál důležitou roli při poskytování ošetřovatelské péče, zejména za 1. světové války

  Dne 20. března 2009 oslavila škola 70. výročí založení školy…


 • 1296672334Žižkovo náměstí čp.11, 390 01 Tábor, tel. 381 486 250, 381 253 008, 602 113 593
  petr.svoboda@mutabor.cz , www.mp.tabor.cz
  Městská policie zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na území města ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii
  *dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  *přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  *dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  *odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky
  *upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  *ukládá v blokovém řízení pokuty za přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, další přestupky předává komisi k projednávání přestupků městské rady k řešení
  *předává k řešení přestupky Komisi k projednávání přestupků Rady Města Tábor
  *ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  *zabezpečuje odchyt psů
  *zajišťuje výkon obecně prospěšných prací
  * spolupůsobí v oblasti prevence kriminality na ZŠ
  Táborská městská policie byla zřízena v květnu roku 1992 . Počínaje lednem 2007 bylo město rozděleno na sedm okrsků a ke každému byl přidělen jeden konkrétní strážník. Na prahu nového tisíciletí započala Městská policie započali s prevencí a osvětovou činností v mateřských i základních školách. V roce 2003 se členem sboru táborských strážníků se stal historicky první služební pes městské policie - Německý ovčák Kell z Jirkova. V roce 2006 ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ se rozjela akce určená pro seniory a tělesně postižené osoby s názvem „Život 90″. Vytipovaní občané mají u sebe pager, kterým v případě nouze vyrozumí operátorku a ta přivolá MP. V červnu 2007 se konal první „Dětský den MP Tábor”, na kterém si děti všech velikostí mohly vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích, kde nechyběly sladké odměny. Zároveň si mohly se svými rodiči prohlédnout vybavení městské policie. V roce 2008 se uskutečnila první tzv.„Polisiáda” pro předškolní děti z mateřských škol a druhé pro žáky druhého stupně základních škol s názvem „Branný závod o pohár Městské policie Tábor”. V roce 2009 se uskutečnil 1. ročník branného závodu “Mladý strážník” určeného tentokrát žákům prvního stupně základních škol.
  Letos už připravila:  Návštěva MŠ Jahůdka v Bechyni - 26.01.2011; Exkurze na operačním pracovišti MP - 02.02.2011; Den otevřených dveří - 26.02.2011. V dopoledních hodinách navštívili služebnu městské policie v budově č. p. 11 na Žižkově náměstí žáci 3. A třídy Základní školy Mikuláše z Husi. Důvodem této návštěvy byla předem avizovaná exkurze na operačním pracovišti. Na žádost strážníků Městské policie Bechyně, s nimiž táborští strážníci v oblasti prevence dlouhodobě spolupracují, zavítali dva strážníci z MP Tábor se služebním psem do bechyňské mateřské školy Jahůdka, kde se uskutečnila beseda s předškoláky na téma zásady správného chování ke psům.
  Chystá 4. Polisiádu mateřských škol- sportovní klání pro předškoláky z mateřinek se uskuteční v dopoledních hodinách dne 24. května 2011 ve sportovním areálu ve Zborovské ulici. Pozvánku obdrží všechny mateřské školy z Tábora, dále MŠ v Bechyni, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí. Na setkání s dětmi se těší všichni pořádající strážníci. Branný závod Mladý strážník - 3. ročník - 26.04.2011 -pořádá Městská policie Tábor první ze tří sportovních akcí pro školy plánovaných v tomto roce. Jedná se o 3. ročník branného závodu Mladý strážník. Akce se uskuteční jako tradičně v krásném prostředí kolem Harrachovky…. a samozřejmě nebude chybět ani na naší Bambi 2011.
 • logo-td1Letošním mediálním partnerem Bambi 2011 je náš Táborský deník, který má nejen papírovou podobu, ale lze jej najít i na http://taborsky.denik.cz/ nebo si jej objednat jeho digitální podobu na http://epaper.denik.cz/vlp/2011/04/15/JC_TABOR/.

 • Územní odbor Policie České republiky působí v rámci regionu okresu Tábor (teritorium stanovené zákonem č. 36/1960 Sb.), který se rozkládá v severní části Jihočeského kraje. Vedle odborů vlastního kraje (Písek, České Budějovice a Jindřichův Hradec) sousedí na západě s krajem Vysočina a na severu se Středočeským krajem (odbory Benešov a Příbram). Svou rozlohou 1 327 km2 se řadí na páté místo v kraji, ale počtem obyvatel 103 tis. osob, stejně jako hustotou osídlení, na místo druhé. Ze správního pohledu se jeho území člení do 111 obcí, z nichž 8 má statut města (Bechyně, Chýnov, Mladá Vožice, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Soběslav, Tábor, Veselí nad Lužnicí). Na uzemí okresu působí celkem 6 obvodních oddělení Policie ČR (Mladá Vožice, Sezimovo Ústí, Soběslav, Tábor, Veselí nad Lužnicí) a dvě policejní stanice (JIstebnice jako součást OOP Mladá Božice , Chýnov jako součást OOP Sezimovo Ústí). Na teritoriu je rovněž dislokováno oddělení cizinecké policie se sídlem v Táboře.