• bl_03A jako třešnička na dortu při zahájení Bambi 2011 v Táboře bylo, když zástupce hnutí Březového lístku a Galénova nadačního fondu Jiří Riki Řeháček (správce táborské pyramidy BL) předal obou starostům - Jiřímu Fišerovi a Jiřímu Šimánkovi - Čestný Březový lístek, který je udělován výjimečně jako ocenění významným osobnostem, kteří spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství či jsou pro ně vzorem. Toto morální poděkování v podobě nádherného zlatého Březového lístku, který je orámován zelenou linkou a s udělovacího listu měl v regionu pouze Otto Findels - Adéla (skaut), který jej dostal za celoživotní práci s dětmi a mládeží.

  Hledejme, co nás spojuje! Nevyhledávejme rozpory…

  Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a “volným” hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích - ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského mládí). V nich plní “své” zákony, sliby a programy. Při tom vyznávají a svým svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. Na první straně propagačního letáčku Březový lístek je proto zdůrazněno: “Nešťastný je ten, kdo nemá přítele”.
  galen1Propagátoři Březových lístků rozšiřují přátelství rozrůzněných přes pomyslné hranice působnosti jednotlivých společenství.
  Nositelé Březových lístků chtějí podporovat vznikání a utvrzování přátelství dětí, mládeže i dospívajících a dospělých.

  Autory myšlenky Březových lístků jsou Jan Šimáně – Galén (momentálně žije v Táboře, ale má zdravotní omezení) a jeho spolupracovnici Jan Tůma – Akéla, Mirek Chupík - Bílý los, Milan Mádle, Břeťa Boháč, Mirka Šimarová – Bobřice, Josef Chvíla - Červánek a Miroslav Hrabinec – Nemo.

  HISTORIE BL

  V padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy byla v naší republice zakázána činnost skautských a jiných organizací, řada nadšenců připravovala a podporovala spontánní sdružování a sebevýchovu dětí a mládeže v různých klubech, podněcovaných a usměrňovaných z redakcí některých časopisů. Příkladem byly především čtenářské kluby Mladého hlasatele, které doznaly velkého rozmachu v tzv. první republice a krátce po roce 1945.

  Kdy a kde vznikl Březový lístek?

  Potřeba oceňovat příkladnou činnost v takových klubech a společenstvích byla pociťována na jejich instruktážních srazech, výrazně na setkání malých kolektivů na přelomu června a července 1965 v Prachovských skalách. Tam byla úspěšným frekventantům odborného kurzu vydána dopisovatelská oprávnění pro dětské a mládežnické časopisy, v lednu roku 1966 v Praze bylo poprvé uděleno pro činovníky malých kolektivů písemné ocenění “Přítel mikrokolektivu”, zatím bez symbolu březového lístku (dále jen BL). Ocenění pro širší okruh osob začali udělovatelé vystavovat později, stále jen v podobě skrytě vypisovaných “dekretů” - udělovacích listů na papíru, kůži, březové kůře či sušeném březovém lístku. Na oceněních se objevoval stále častěji symbol BL, podporoval to i název neoficiálního neveřejného občasníku “Březová kůra”. Oceňování vzorných činovníků a členů malých kolektivů se rozrostlo takovou měrou, že bylo nutno dohodnout jeho odstupňování na JUN (pro juniory) a SEN (pro seniory). Pravidla udělování JUN byla písemně stanovena zpočátku pro jejich tři první stupně. Později byla k JUN připojena řada 9 ocenění SEN. Na kurzu pro malé dětské kolektivy, pořádaném v Bělči nad Orlicí ve dnech 28. června až 2. července 1966, byla definitivně uzavřena devítistupňová juniorská řada. O několik let později byla seniorská řada zkrácena na třístupňovou a namísto názvu SEN se vžilo označení Olympijská. Udělování olympijských BL začalo v roce 1980.

  Vznik kovových odznáčků

  Dobrovolné uplatňování principů oceňování vybraných jedinců Březovým lístkem nabylo koncem šedesátých let minulého století takového rozmachu, že lze právem hovořit o širokém, nezávislém a dobrovolném hnutí (dále jen Hnutí BL). V roce 1968, při tzv. Pražském jaru a při mohutném rozmachu práce a jejího oceňování v malých společenstvích zanikla nutnost BL tajit. Byl rychle uplatněn nápad zviditelnit ocenění BL kovovým odznakem. Zásluhou Milana Mádleho byla zhotovena jeho první legální raznice s podnápisem JUN (junior). Odznaky BL-JUN se rozšířily po celém tehdejším Československu, pyšnili se jimi členové Raketových posádek, Hlídek přírody, Dívčích klubů, Turistických rozvědek, ostravského oddílu BVÚ, Modré stovky, Kruhu optimistických rodin, Otevřeného kruhu a dalších organizací i společenství mimo ně. Odznaky byly po opětovném zákazu Junáka státními orgány považovány za jeho propagaci, jejich veřejné nošení bylo považováno za provokaci. Raznice odznaku BL-JUN byla v redakci časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců zabavena tehdejší StB a u ní také zmizela. Odznaky BL-SEN (senior) nebyly nikdy vyrobeny.

  Nové odznáčky

  V roce 1979 byla zhotovena, tehdy ilegálně, z popudu Břetislava Boháče a za výtěžek činovnické sbírky druhá raznice odznaků v podobě samotného BL, tedy bez podnápisu JUN. Tyto odznaky byly a jsou zhotovovány ve značných počtech. Tím se postupně začal nahrazovat zkratkový název odznaku JUN názvem Březový lístek - BL. Dnes tvoří odznaky vyrobené z raznice vzor 1979 drtivou většinu udělených BL - do roku 2004 jich bylo vyraženo kolem 40.000 kusů. Používání souhrnného názvu JUN (juniorské) pro 1. až 9. stupeň BL dnes spíš doznívá, jsou udělovány i dospělým. Devítistupňová řada je výstižněji nazývána základní.
  Některá moravská kolegia nositelů ocenění BL dávají přednost původnímu názvu a podobě odznaku s JUN, oceněným předávají často jen udělovací listy. Taková ocenění jsou ryze intimní a nesledují veřejný smysl Hnutí.

  Třetí raznice

  Po návratu podmínek svobodného organizování dětí i dospělých si společenství Otevřený Kruh v Holešově v roce 1990, se souhlasem Jana Šimáně, pořídilo raznici třetí podoby BL. Jako výraz pokračování násilně přerušené tradice vrátilo svému odznaku nápis JUN, navíc k němu připojilo i název společenství. Rozšířenou podobu navrhl J. Pospíšil-Davy, první odznaky byly vyraženy v roce 1991. Existence odlišných odznaků, i když zachovávají společný symbol BL, občas vyvolává dosud neuzavřenou diskusi o tom, zda to Hnutí prospívá, nevadí či škodí.

  Galén zakládá nadaci

  galen-3Jan Šimáně - Galén, skaut a šiřitel myšlenky přátelství rozrůzněných a otec Březového lístku v srpnu 1968, jako protest proti okupaci Československa “bratrskými armádami” v srpnu spoluvydal a šířil obrazový leták Nepokořená svoboda (Jiří Riki Řeháček, jako kluk, se svým mladším bratrem Honzou právě ji roznášeli v Teplicích v Čechách), který se stal záminkou pro jeho zatčení, odsouzení a uvěznění v roce 1970. Po propuštění z vězení Galén směl pracovat jen jako dělník v gumárně. Stále však spolupracoval s mikrokolektivy, které prožívaly druhou, tentokrát ilegální vlnu rozvoje, i po odchodu do důchodu v roce 1984.

  Fénix opět ožívá

  Po “sametové revoluci” v roce 1989 se spolupracovníky založil a řídil redakci obnoveného Mladého hlasatele, bylo vydáno 22 čísel. V roce 1990 spoluzaložil a stal se členem nejvyššího orgánu sdružení Duha, které v roce 1991 začalo vydávat časopis Duhová planeta.

  udelovaniblV prosince 1991 zakládá Galénovu nadaci a k podpoře činností s dětmi a mládeží, do ní vkládá své peníze, získané z odškodnění za své věznění a nucené pracovní nasazení. Vrátil se ke svým “spanilým jízdám” na letní tábory a Lesní školy, aby tam znovu propagoval Velkou Pedagogickou Hru, Pět Pé, ideály Žlutého kvítku, Březového lístku a Přátelství rozrůzněných. Krátce potom se k němu připojuje i táborský Riki a dělá nadaci tiskového mluvčího, vydává občasník 5Pé, řídí PONS - orgán Galénovy nadace. Je ještě při přerodu Galénovy nadace na fond a předání vedení mladším. Dále vzniká i Hnutí Březový lístek, který doplňuje činnost fondu, aby prvotní myšlenka fungování byla dochována.

  Čestný BL

  _dsc0128_dsc0131V roce 1993 bylo dosavadních 12 stupňů BL (9 základní řady a 3 olympijských) rozšířeno o Čestný. Raznici pro jeho výrobu navrhl Zbyněk Švabík ze Ždánic. Čestný BL se zpočátku předával činovníkům s mládeží za celoživotní práci a významným osobnostem, které nějakým způsobem pomáhají nebo napomohli rozvíjení se dětských a mládežnických organizací, spolků a sdružení…. Právě letos byly uděleny dva tyto Čestné BL starostům měst Tábora - Jiřímu Fišerovi a Plané nad Lužnicí - Jiřímu Šimánkovi. Třetí starosta, a to Chýnova Pavel Eybert, skautský nestor a velký vodák je už několik let nositelem několika stupňů Březového lístku.

  eybert3Pravidla udělování

  Na ocenění Březovým lístkem má právo každý kdo dlouhodobě a nezjištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže.
  • Základním a nezastupitelným dokladem o ocenění je udělovací list, který by měl obsahovat barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měl by obsahovat i stručně vyjádřené důvody ocenění.
  • První tři podepsaní navrhovatelé jsou z nejlepších přátel navrhovaného a ručí ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou.
  • Udělení je platné, je-li podpořeno desetinásobnou silou podpisů na udělovacím dekretu. Tedy na například na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba nashromáždit podpisovou sílu nejméně 30.
  ja_te_6• Hodnota/síla podpisu udělovatele se rovná číslu nejvyššího stupně BL, který mu byl udělen (například 3. stupeň má podpisovou hodnotu 3).
  • Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů… Tím se vytváří rostoucí pyramida. (viz pyramida)
  • Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh a vývoje oceňovaného pokračuje nejblíže vyšším stupněm. “Přeskoky” prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob, které přes svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup. V zásadě je však jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí.
  • Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.
  • Na oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně jen nejvyšší dosažený stupeň BL.
  • Každý nositel BL může navrhovat, udělovat a podepisovat BL dalším osobám.

  * Na Táborsku je správcem pyramidy Jiří Riki Řeháček, který rád všem poradí a pomůže. V současné době je v našem malém regionu 116 nositelů Březového lístku. Mezi prvními, kteří získali toto specifické poděkování byli od šedesátých let například Václav Průcha(5) nebo Jaroslava Vosádková(9)… Jiří Čikeš(7), Václav Pavlík(4), Martin Šíp(5), Miloš Uhrmann(5)…

 • logo-tdTáborsko - Regionální přehlídka nejrůznějších organizací dětí a mládeže a dalších středisek začíná 19. května.

  Přehlídka organizací pracujících s mládeží má za cíl přivést do svých řad nové členy. Děti si z kroužků budou moci vybírat na třech místech v okrese. Jako první se bude prezentace konat v Táboře. Na děti čeká i doprovodný zábavný program.
  schranka011Když si v roce 2009 celostátní Bambiriáda na Táborsku zkrátila název na Bambi, o to víc si již jen místní akce prodloužila program.
  A tak je dnes na největší regionální přehlídce nejrůznějších organizací dětí a mládeže a dalších středisek a dětských souborů, které školákům plní volnýčas, čím dál více kroužků a oddílů na výběr. Své si najdou jak děvčata, tak i chlapci. Letos se zúčastnit přehlídky mohou již poosmé.
  „Zájem byl takový, že jsme program museli rozšířit ještě po uzávěrce a upravovat plakáty,” popisuje organizační peripetie týden před zahájením tiskový mluvčí Bambi 2011 Jiří Řeháček. Podle něj je ještě dost souborů, které mezi děti a jejich rodiči ještě nejsou tolik známé. A právě jim přehlídka Bambi poslouží nejvíc.
  I když se na seznamu měst, kde se Bambi letos koná, neobjevilo Sezimovo Ústí, zájemci o návštěvu ochuzeni nezůstanou. Štafetu po Ústí převzal Chýnov.
  Kdy přijít:
  Tábor: ve čtvrtek 19. května se bude přehlídka konat v době od 12 do 17 hodin.
  Chýnov: v pátek 20. května ve stejném čase, tedy mezi 12. až 17. hodinou
  Planá nad Lužnicí: v sobotu od 14 do 18 hodin.
  Děti si mohou vybrat z kroužků hudebních, tanečních, výtvarných i dalších. Součástí programů jsou expozice a stánky, u nichž děti budou moci soutěžit napříkad v poznávání přírodnin, v případě zájmu mohou od stánku odejít i s pomalovaným obličejem, zastřílí si na florbalového brankáře. na.
  Se svou ukázkou přijedou i táborští strážníci a také příslušníci policie.

 • Pozor, ještě menší změna (pokud jste si stáhli plakát, který zde visel ráno 4. května)

  plakat_tabor_2011-2